ម៉ឿន លីឃាង

ម៉ឿន លីឃាង

Moeurn Ly kheang

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++