ឈួន សុវណ្ណបញ្ញា

ឈួន សុវណ្ណបញ្ញា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++