ឈុន គ្លីនតុន

ឈុន គ្លីនតុន

Chhun Klinton

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++