និន ពន្លឺ

និន ពន្លឺ

Nin Punloeu

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Phnom Penh International University -សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5