ផល វិសាល

ផល វិសាល

Phal Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Phnom Penh International University -សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5