ង៉ែត វាសនា

ង៉ែត វាសនា

​មកពី ៖ Phnom Penh International University -សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5