លឹម ឩស្សា

លឹម ឩស្សា

Loem Ousa

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Adobe Illustrator
  3. Adobe InDesign
  4. Adobe Photoshop