ស៊ុយ វណ្ណដា

ស៊ុយ វណ្ណដា

​មកពី ៖ Vanda Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++