ស៊ុយ វណ្ណដា

ស៊ុយ វណ្ណដា

Suy Vanda

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Vanda Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++