សិត ចន្ទ័រីណែត

សិត ចន្ទ័រីណែត

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) -ITC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming