ញ៉េម ស្រីពៅ

ញ៉េម ស្រីពៅ

Nhem SreyPov

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop