ជឹម សុវណ្ណតារា

ជឹម សុវណ្ណតារា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++