ប៉ាន់ ពុទ្ឋារ៉ា

ប៉ាន់ ពុទ្ឋារ៉ា

Pann Putheara

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning