Lim Penh Lenh

Lim Penh Lenh

Lim Penh Lenh

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning