ស្រ៊ុន សេង ឡាយ

ស្រ៊ុន សេង ឡាយ

​មកពី ៖ ស្នាក់នៅវត្តកោះទៀវ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា