ឡាង កុសល

ឡាង កុសល

Lang Kosal

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming