ឡាង កុសល

ឡាង កុសល

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming