ស៊ាង ឃនរស្មី

ស៊ាង ឃនរស្មី

Seang Khorn raksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++