ស៊ាង ឃនរស្មី

ស៊ាង ឃនរស្មី

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++