ស៊ាង ឃនរស្មី

ស៊ាង ឃនរស្មី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++