ឡែន ស្រីរ៏ត្ន

ឡែន ស្រីរ៏ត្ន

Len Sreyrath

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming