ឈុន វ៉ាន់ណេត

ឈុន វ៉ាន់ណេត

Chhun Vanneth

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning