អ៊ឹង ហុងហួរ

អ៊ឹង ហុងហួរ

Oeng Honghuor

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning