អ៊ឹង ហុងហួរ

អ៊ឹង ហុងហួរ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning