ប្រាក់ លឹមវ៉េងឃាង

ប្រាក់ លឹមវ៉េងឃាង

Prak Limveng Kheang

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++