ខៀវ ច័ន្ទសុភា

ខៀវ ច័ន្ទសុភា

Khieu chansophea

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Computer Network
  3. Window Server
  4. Website Design With CSS