រិទ្ឋ សុទ្ឋាវី

រិទ្ឋ សុទ្ឋាវី

Rith So Theavy

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++