កន រ៉ា

កន រ៉ា

Kan Ra

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation