ហួត សិលា

ហួត សិលា

Hout Seila

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Adobe Photoshop