គិន សុបញ្ញា

គិន សុបញ្ញា

Kin Sopanha

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. Adobe Photoshop
  4. Website Design With CSS