សាន ហាក់ហេង

សាន ហាក់ហេង

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing