សាន ហាក់ហេង

សាន ហាក់ហេង

San Hakheng

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing