សាន ហាក់ហេង

សាន ហាក់ហេង

San Hakheng

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing