ពោធិ៍ ចិត្រ្តា

ពោធិ៍ ចិត្រ្តា

Por Chetra

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++