ខាំ ស៊ីវ៉ា

ខាំ ស៊ីវ៉ា

Kham Siva

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing