មុំ រស្មី

មុំ រស្មី

Mom Reksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing