អៀង មុនីរាជ

អៀង មុនីរាជ

Eang Monireach

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming