អៀង មុនីរាជ

អៀង មុនីរាជ

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming