លី សីហា

លី សីហា

​មកពី ៖ University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++