លី សីហា

លី សីហា

Ly Seiha

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី University of Cambodia-UC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++