ម៉ម វុឌ្ឍិគុណ

ម៉ម វុឌ្ឍិគុណ

Ham Wudhykun

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation