ឃឹម សារុន

ឃឹម សារុន

​មកពី ៖ SOS Children's Village

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS