យ៉ែម កន្និកា

យ៉ែម កន្និកា

​មកពី ៖ Cambodian សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា-CMU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning