យ៉ែម កន្និកា

យ៉ែម កន្និកា

Yem Kanika

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning