សែម វួចនី

សែម វួចនី

​មកពី ៖ Cambodian សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា-CMU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming