សែម វួចនី

សែម វួចនី

Sem Vouchny

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming