ម៉ៅ ហាក់លាង

ម៉ៅ ហាក់លាង

Mao Hakleang

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server