សេង គឹមឡា

សេង គឹមឡា

Seng Kimla

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop