អែម ហេងឡាយ

អែម ហេងឡាយ

Em Heng Lay

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning