គួច គីមសេង

គួច គីមសេង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning