ឌឿត ស៊ីនាត

ឌឿត ស៊ីនាត

Doeurk Sineat

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី អគ្គបញ្ផាការ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning