ឌឿត ស៊ីនាត

ឌឿត ស៊ីនាត

​មកពី ៖ អគ្គបញ្ផាការ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning