លឹម គ័ងហ៊ាង

លឹម គ័ងហ៊ាង

Lim Koing Heang

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation