Hau Sous Sathra

Hau Sous Sathra

Hou Sous Sathra

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop