ទីវ ឌីណារ៉េ

ទីវ ឌីណារ៉េ

Tiv Dynare

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី ANZ Royal Bank

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++