ទីវ ឌីណារ៉េ

ទីវ ឌីណារ៉េ

​មកពី ៖ ANZ Royal Bank

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++