សួង ពិសិដ្ឋ

សួង ពិសិដ្ឋ

Soung Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop