ស៊ាន ពិជ័យរដ្ឋា

ស៊ាន ពិជ័យរដ្ឋា

Sean Picheyratha

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5