ម៉ាត់ អាហ្វីយ៉ះ

ម៉ាត់ អាហ្វីយ៉ះ

Mat Afiyah

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS