ឌីម វតនា

ឌីម វតនា

Dim Vatana

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS