ខាត់ សេងហាក់

ខាត់ សេងហាក់

​មកពី ៖ Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++