ខាត់ សេងហាក់

ខាត់ សេងហាក់

Khat Senghak

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++