ប៉ែន គន្ឋារ៉ូ

ប៉ែន គន្ឋារ៉ូ

​មកពី ៖ ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++