ប៉ែន គន្ឋារ៉ូ

ប៉ែន គន្ឋារ៉ូ

Pen Kunthearo

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++