ម៉ិញ សុកហេង

ម៉ិញ សុកហេង

Menh Sokheng

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Phnom Penh International University-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop